Warsztaty dla uczniów

SZTUKA KOMUNIKACJI

 

Adresaci:

Uczniowie szkoły podstawowej I-III i klasy IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

 

Cele:

- Rozwija umiejętności aktywnego słuchania, komunikowania i prawidłowego odczytywania sygnałów niewerbalnych oraz udzielania informacji zwrotnych;
- Odczuwa pozytywną więź z zespołem klasowym;
- Pogłębia swoje uczucie solidarności grupowej;
- Doskonali umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu ze społecznością szkolną.
 

Tematyka zajęć:

  1. Rozwój komunikacji jako formy inteligencji i dojrzałości emocjonalnej.
  2. O kulturze budowania relacji oraz umiejętności współdziałania.
  3. Problemy granic zewnętrznych i wewnętrznych.
  4. Świadomość roli aktywnego słuchania w procesie komunikacji.
  5. Szacunek w relacjach z rozmówcą.
  6. Język – jako narzędzie precyzyjnej komunikacji.

 

Formy i metody pracy:

Prezentacja multimedialna, film, mini wykłady, praca indywidualna i grupowa, metody aktywizujące (grupy zadaniowe, psychodrama, analiza przypadku), metody integracyjne, procesy grupowe.

 

NIE JESTEM INNY

 

Adresaci :
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Cele :
- kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych,
- zrozumienie pojęcia tolerancji i umiejętność jego zdefiniowania,
- uświadomienie sobie znaczenia tolerancji i konsekwencje jej braku,
- pogłębienie wiedzy na temat szkodliwego działania stereotypów,
- uwrażliwienie na odmienność innych postaw,
- unikanie nietolerancyjnych zachowań,

Tematyka zajęć :
1. Każdy z nas jest inny i mamy do tego prawo.
2. Pokazanie, w jaki sposób stereotypy i inne, często nieuświadamiane, założenia kierują naszym zachowaniem.
3. Poznanie mechanizmów warunkujących nietolerancję.
4. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania oraz wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi.
5. Propagowanie postaw otwartości i ukazania wartości oraz znaczenia różnorodności w grupie rówieśniczej, rodzinie itp.
6. Czym jest dyskryminacja?
7. Jakie osoby, w jakich sytuacjach są dyskryminowane?
8. Jakie mogą być przejawy dyskryminacji?
9. Czy sami doświadczamy nietolerancji? W jakich sytuacjach? Kto jest wobec nas nietolerancyjny?

Forma i metody pracy :

elementy pedagogiki zabawy, gry, zabawy, ćwiczenia, praca w grupach, "burza mózgów", prezentacja.

Czas trwania : 2 X 45 min.
Cena brutto : 450 zł.

 

DOPALACZE - NIE ŻYJ ZŁUDZENIAMI

 

Adresaci :
uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Cele :
Zdobycie wiedzy na temat dopalczy i ich destrukcyjnego działania na zdrowie fizyczne i psychiczne.
Poznanie form manipulacji osób sprzedających dopalacze.
Uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest podejmowanie w życiu dobrych decyzji.
Zrozumienie mechanizmu uzależnienia - dopalacze uzależniają jak narkotyki.
Uświadomienie że uzależnienie to choroba , która stopniowo przejmuje władzę nad człowiekiem i zmienia jego system wartości.
Zrozumienie, czym jest asertywność i jej znaczenie w zyciu, grupie rówieśniczej.

Tematyka zajęć :
1. Krótki wstęp sondaż dotyczący tematu(jest podstawą do dalszej pracy)
2.Dopalacze - co to takiego?
3.Dopalacze - opakowanie, język symboli, otoczka aury tajemnicy.
4."Przyjazny sprzedawca" - na czym polega ich manipulacja, zwolnienie z odpowiedzialności,wytworzenie stałej potrzeby używania produktu.
5.Czy dopalacze szkodzą? Brak jakichkolwiek gwarancji bezpieczeńtwa i nieprzewidywalność skutków zażycia dopalaczy.
6.Jakie życie wybieram?
Forma i metody pracy :

Ćwiczenia , dyskusja ,prezentacja, film , mini wykłady , praca indywidualna i grupowa. Mają na celu weryfikowanie posiadanych przekonań i wiedzy na temat działania dopalaczyprzez młodzież. .

Czas trwania : 2 X 45 min.
Cena brutto : 450 zł.

 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

 

Adresaci :
uczniowie szkoły podstawowej klas I-III i klas IV-VI,
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Cele :
Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu,
Ukazanie zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci.

Tematyka zajęć :

1. Zagrożenia w Internecie.
a) niebezpieczne kontakty online,
b) niebezpieczne treści,
c) zjawisko cyberprzemocy,
d) uzależnienie od Internetu i komputera.
2. Reagowanie i unikanie internetowych zagrożeń
3. Korzystanie w sieci w bezpieczny, kulturalny i asertywny sposób.
4. Weryfikacja treści w Internecie.
5. Gdzie szukać pomocy – helpline.org.pl

Forma i metody pracy :

Prezentacja multimedialna połączona z grą dydaktyczną , mini wykłady, zabawy
interaktywne, krótkie filmy. Praca indywidualna i grupowa.
Dla każdej z grup wiekowych są przygotowane osobne scenariusze zajęć.

Czas trwania : 2 X 45 min.
Cena brutto : 450 zł.MIT MODELKI (anoreksja i bulimia)


Adresaci:
Uczniowie klas IV – VI, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 

Cele:
uświadomienie zagrożeń płynących z braku akceptacji swojej sylwetki i stosowania
    nieracjonalnych diet,
zapoznanie uczestnikow z problematyką anoreksji,
kształtowanie postawy akceptacji własnego wyglądu,
kształtowanie postaw wzmacniających poczucie własnej wartości u osób z zaniżoną samooceną,
    poprzez odwrócenie uwagi od siebie i skierowanie jej na otoczenie,
uwrażliwienie na potrzeby i problemy innych,
uświadomienie wpływu mediów i internetu na kształtowanie obrazu siebie i świata.

Tematyka zajęć:

1. Na czym buduje się poczucie własnej wartości, jakie czynniki wpływają na obraz siebie?
2. Odróżnianie niedowagi, nadwagi, otyłości – czynnik BMI (jak obliczyć?)
3. Jak anoreksja łączy się z bulimią, typy zaburzeń.
4. Jakie są przyczyny popadania w anoreksję lub bulimię? Czy w związku z tym anoreksja jest
chorobą ciała, czy psychiki?
5. Przyczyny anoreksji :
- brak akceptacji siebie, niskie poczucie własnej wartości,
- krytyczne spojrzenie na siebie w wieku dojrzewania,
- moda lansowana przez media (cudowne diety, wyszczuplające ćwiczenia, sylwetki modelek).
6. Objawy anoreksji i bulimii, sygnały ostrzegawcze.
7. Leczenie, trudności, skutki uboczne.

Metody pracy:

- metody pedagogiki zabawy, dyskusja, „burza mozgów”, gry i ćwiczenia, praca w grupach,
prezentacja, film

Czas trwania: 2x45 minut
Cena brutto: 450 złMODA NA NIE UCZENIE SIĘ. JAK PORADZIĆ SOBIE Z DEMOTYWACJĄ.

 

Adresaci :


uczniowie szkół podstawowych , gimnazjum,szkół ponadgimnazjalnych,

 

Cele :
Ukazanie barier , które utrudniają zdobywanie wiedzy, ,
Wskazanie metod i środków zachęcających do nauki,
Wskazanie odpowiedzi na nurtujące pytania: Jak sobie radzić z powszechnym
    brakiem motywacji? Jakie są powody niechęci do zdobywania wiedzy?
Uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest w życiu podejmowanie
    decyzji,
Kształtowanie postawy asertywnej.

Tematyka zajęć :

1. Moda na nie uczenie się – skąd się bierze wśród uczniów, jakie są jej przyczyny,
2. Motywacja- co to takiego?
3. Powiązanie sukcesu w nauce z istotną dla ucznia gratyfikacją zewnętrzną i
wewnętrzną – dyskusja .
4. Budowanie w uczniach przekonania, że sukces jest w ich zasięgu.
5. Hierarchia potrzeb według A. Maslowa w przełożeniu na sytuację szkolną.
6. Najważniejsze zasady motywowania.
7. Grupa rówieśnicza – dlaczego jest skuteczna?
8. Sztuka podejmowania decyzji i określenia celów, które mają wpływ na nasze
życie.
9. Przeciwstawianie się presji rówieśniczej, kształtowanie postawy asertywnej.

Formy i metody :

mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja.
Praca indywidualna i grupowa.

Czas trwania: 2x45 minut
Cena brutto: 450 zł
OSWOIĆ EMOCJE (STRES, DEPRESJA, SAMOOKALECZENIA)

 

Adresaci:


uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 

Cele:

 Rozpoznawanie różnicy między uczuciami a działaniami.
 Panowanie nad impulsami.
Nauczenie rozpoznawania uczuć przeżywanych w różnych sytuacjach oraz ich ujawniania.
Uświadamianie sobie swoich uczuć.

Akceptowanie uczuć przeżywanych przez inne osoby.
Trudne uczucia nie muszą prowadzić do depresji i autodestrukcji – jak sobie z nimi radzić?

Tematykas zajęć:

1. Tabela emocji i uczuć.
2. Co blokuje ekspresję emocji i uczuć? (ograniczenia zdolności poznawczych, zaburzenia
emocjonalno-społeczne)
3. Ograniczona zdolność do werbalizacji uczuć, szczególnie trudnych (agresja, gniew, lęk, wstyd).
4. Jak reagować i panować nad "złymi uczuciami" bez przemocy wobec siebie i innych?
5. Pokazanie wartości samopoznania i odkrycia w jakim stopniu wiedza o sobie i o swoich
uczuciach pomaga urzeczywistniać wartość rozwoju.
6. Depresja nie jest niczym wstydliwym i dotyka coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Jak ją
rozpoznać i gdzie szukać pomocy?
7. Czynniki sprzyjające powstawaniu depresji.
8. Kumulacja emocji może prowadzić do samookaleczeń i innych zachowań autodestrukcyjnych.
Co zrobić, by pomóc sobie lub innym?

Metody pracy:

ćwiczenia i zabawy integracyjne, psychodrama, dyskusja, praca w grupach, prezentacja, film

Czas trwania: 2x45min
Cena /brutto/ 450 zł

PEDAGOGIKA ZABAWY- zabawy przeciwko agresji

 

Adresaci :
uczniowie szkół podstawowych klas I-III oraz IV-VI

 

Cele:
Kształtowanie oraz rozwijanie określonych umiejętności i kompetencji poprzez zabawę,
Poznawanie otaczającej rzeczywistości,
Obserwacje własnych reakcji i zachowań,
Ukazanie zabawy jako ważnej funkcji edukacyjnej,

Tematyka zajęć :

1. Przejawy agresji wśród dzieci i młodzieży i jej formy.
2. Skąd się biorą zachowania agresywne i jakie przybierają formy.
3. Zabawy przeciwko agresji.
4. Zapraszamy w podróż do Krainy Spokoju
„...Udajemy się dziś w podróż do tajemniczego kraju. Jedziemy długo pociągiem.
Wreszcie pociąg zatrzymuje się. Dotarliśmy do Krainy Radości. Ludzie, którzy tu
mieszkają są zawsze radośni i uśmiechnięci...Niestety musimy jechać dalej ...nagle robi
się ciemno. Pociąg staje dotarliśmy do Krainy Wściekłości. Tu mieszkają ludzie, którzy
czują się obrażeni...są źli i zdenerwowani....Wsiadamy do pociągu i jedziemy
dalej...Pociąg zatrzymuje się na końcowej stacji- jesteśmy w Krainie Spokoju. Jest
cicho...”

Formy i metody:

Pogadanka , gry i zabawy interaktywne.
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się ponadto z zabawami, które uczą jak
konstruktywnie wyrażać złość, gniew i radzić sobie z agresją oraz rozwijać kompetencje
społeczne w szczególności tolerancję i uczciwość.

Czas trwania: 2x45min
Cena /brutto/ 450 zł

PRZERWAĆ WZORZEC - przemoc i agresja

 

Adresaci :
uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 

Cele:
Ukazanie uczniom w jaki sposób można rozwiązywać konflikty,
Nabycie umiejętności radzenia sobie w przypadku agresji i przemocy,
Umiejętność dostrzegania agresywnych uczuć i ich wyrażanie.

Tematyka zajęć:

1. Zabawy interaktywne przeciwko agresji np Uczymy się lepiej rozumieć siebie
samych i innych ludzi. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
2. Źródła zachowań agresywnych.
3. Formy zachowań agresywnych.
4. Wpływ wieku i płci na zachowania agresywne.
5. Formy przemocy i agresji w szkole.
6. Szkoła wolna od agresji.- pokazanie młodym ludziom osób, które mimo
prowokacji kontrolują swoje reakcje.
7. Trening umiejętności komunikacyjnych i stosowania strategii rozwiązywania
problemów bez używania przemocy.
8. Czynniki sprzyjające agresji w szkole.
9. Przeciwdziałanie agresji i style zachowań w konfliktach.
10. Komunikat typu JA.

Formy i metody :

mini wykłady połączone z prezentacją, gry interaktywne, praca indywidualna
i grupowa.

Czas trwania: 2x45 min
Cena brutto: 450 zł
SAVOIR - VIVRE znaczy SZTUKA ŻYCIA

 

Adresaci :
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 

Cele :

Poznanie podstawowych zasad dobrych manier,
Uczeń potrafi kulturalnie się zachować podczas kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi
    pokazać się we właściwym świetle i zachowywać się stosownie do sytuacji,
Uczeń potrafi czuć się swobodnie i pewnie w sytuacjach trudnych i nietypowych oraz uniknąć niezręcznych sytuacji, które mogą wprawić w zakłopotanie.

Motto :

„ Grzeczność nie jest rzeczą małą;
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje”
Adam Mickiewicz ‘ Ważna Sędziego nauka o grzeczności”
Pan Tadeusz, księga I.

Tematyka zajęć :

1. Powitanie, przedstawianie.
2. Umiejętność ładnego wysławiania się.
3. Co to takiego jest savoir - vivre?
4. Jak cię widzą tak cię cenią, czyli sztuka prezentacji (magiczna moc uśmiechu, odpowiedni strój
na różne okazje, mowa ciała, gesty zakazane).
5. Ważne cechy człowieka dobrze wychowanego (uprzejmym być, prawdomówność, jak
traktować przyjaciół, schludność, grzeczność w rodzinie,).
6. Umiejętnie jeść to sztuka (bon ton przy stole: tajemnice sztućców, serwetek, jak usiąść, kiedy
zacząć, jak skończyć, sytuacje awaryjne przy stole).
7. Dobre maniery na przyjęciu (składanie życzeń, wręczanie prezentów, kwiatów, przywitania,
zabawa, sto lat, pożegnania).
8. Jak się zachować w miejscach publicznych (winda, autobus, tramwaj, kino).
9. Restauracyjne konwenanse (jak się zachować, menu, kelner).
10. Magiczne klucze dobrego zachowania (proszę, dziękuję, przepraszam- kiedy, jak, dlaczego?).
11. Maestro konwersacji (jak prowadzić rozmowę, o czym rozmawiać, powściągliwość tematów,
aktywne słuchanie).
12. Poznajemy i witamy się (jak się przywitać, kto pierwszy podaje rękę, dlaczego, jak zapoznać
gości, kolegów).
13. Kulinarny savoir - vivre - wydajemy przyjęcie od podszewki (jak zapraszać, wykonać
zaproszenie, podjąć gości, wystrój stołu, w co się bawić).
14. W podróży (jak zachować się w hotelu, na plaży).
15. Rozmawiamy przez telefon (jak i kiedy?).
16. Savoir - vivre w przedszkolu/szkole (zachowanie wobec nauczycieli i kolegów).


Formy, metody :

ćwiczenia praktyczne, zabawy, quizy, zadania indywidualne i grupowe
Czas trwania: 2x45 min.
Cena: 450 zł brutto
„TWOJE ŻYCIE TO TWOJE DECYZJE” profilaktyka uzależnień ( alkohol, narkotyki, dopalacze)

 

Adresaci :
uczniowie szkoły podstawowej klas V-VI
oraz gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele :
Zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczniów pozwalającej na świadome zachowanie
    abstynencji w wieku młodzieńczym.
Uświadomienie młodym ludziom jak ważne w życiu jest podejmowanie dobrych decyzji.
Zrozumienie mechanizmu uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze)
Uświadomienie, że uzależnienie to choroba, która stopniowo przejmuje władzę nad
    człowiekiem, zmienia jego system wartości.
Kształtowanie postawy asertywnej .

Tematyka zajęć :

1. Uzależnienia człowieka w kontekście podejmowania decyzji, które mogą doprowadzić do
utraty kontroli nad własnym życiem :”...do tych ważnych decyzji należy również to, czy
będę palił papierosy, używał środków odurzających, pił alkohol. Niewinne kosztowanie z
„ciekawości” bardzo często przeradza się w styl bycia, silny nawyk, który szybko
przejmuje kontrolę nad młodym człowiekiem...”
2. Motywy młodych ludzi sięgających po alkohol czy narkotyki :”…skosztować zakazanego
owocu, poczuć się na luzie, zaimponować grupie, przezwyciężyć nieśmiałość, czy inne
przykre emocje...”
3. Proces i mechanizmy uzależnienia :”...jeśli używka okaże się skuteczna w trudnej sytuacji,
czyli np. pozwoli pozbyć się skrępowania w grupie, doda chwilowej energii, to fakt ten
może stanowić zachętę do jej regularnego stosowania w wielu sytuacjach życiowych jako
panaceum. To już niebezpieczny sygnał podatności na proces uzależniania własnego
dobrego samopoczucia od sztucznej, chemicznej substancji, która zmienia jedynie na
chwilę percepcję świata..., a nie pomaga przezwyciężyć swoich ograniczeń, rozwiązać
realnych problemów...” Prowadzący zwraca uwagę na częste motywy sięgania po używki
oraz objawy postępowania uzależnienia, jego siłę oraz destrukcyjne dla jednostki skutki
(zdrowotne, społeczne, ekonomiczne)
4. Przeciwstawianie się presji rówieśniczej, kształtowanie postawy asertywnej (dzieci mają
okazję ćwiczyć odmawianie, obserwowanie zachowań rówieśników, korygowanie
własnych błędów).

Formy i metody:

ćwiczenia, dyskusja, mini wykłady, praca indywidualna i grupowa.
Prowadzący inspiruje dzieci do własnych przemyśleń, weryfikowania posiadanych
przekonań na temat działania alkoholu, papierosów i narkotyków oraz samodzielnego
stawiania pytań typu: Jak samemu chronić się przed uzależnieniem?, Jak można pomóc
osobie uzależnionej będąc kolegą, czy członkiem rodziny?
Końcowych wniosków z zajęć nie formułuje , ani nie narzuca prowadzący. Do tych
wniosków dochodzą uczestnicy sami. Dlatego tak ważny jest samodzielny proces myślowy
młodych ludzi biorących udział w zajęciach i to głównie stanowi o wartości
profilaktycznej programu „ Twoje życie to Twoje decyzje”.

Czas trwania: 2 X 45 min.
Cena /brutto/: 450 złWSZYSCY MAMY RÓWNE PRAWA Edukacja na rzecz praw dziecka

 

Adresaci :
uczniowie szkoły podstawowej klas I-III oraz IV-VI i gimnazjum

 

Cele :
Ukazanie czym są prawa dziecka,
Wskazanie, że znajomość swoich praw wpływa na nasze życie,
Budzenie poczucia własnej wartości,
Kształtowanie postawy tolerancji wobec różnorodności.

Tematyka zajęć :

1. Zapoznanie z podstawowymi informacjami o prawach dziecka - ich istotą, genezą
i historią.
2. Konwencja Praw Dziecka.
3. Prawa dziecka w życiu codziennym.
4. Prawa a obowiązki.
5. Tolerancja wobec różnorodności („Przygody Myszki Franciszki” – dla klas młodszych).
6. Cyberprzemoc - ochrona dzieci przed przemocą.
7. Telefony zaufania – gdzie można szukać pomocy ? – wiersz „Krzyknij nie !”
M. Przewoźnika.
8. Prawa dziecka w literaturze.
Forma i metody pracy: mini wykład połączony z prezentacją, zabawy interaktywne, gra
dydaktyczna. Praca indywidualna i grupowa.

Czas trwania: 2x45 min.
Cena brutto: 450 zł