warsztaty dla nauczycieli  • EFEKTYWNA KOMUNIKACJA - podstawą wszelkich działań nauczycieli.


Adresaci:
kadra pedagogiczna wszystkich typów szkół i placówek


Cele:
-Zdobycie podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie nauczania
-Poznanie skutecznych form komunikowania się, czyli nawiązywania kontakt z uczniem, rodzicem, zwierzchnikiem.


Tematyka zajęć:
1. Komunikaty werbalne i pozawerbalne partnera rozmowy.
2. Jak aktywnie słuchać?
3. Postawa i technika rozmowy pomagająca w przekonywaniu do swoich racji.
4. Jak rozmawiać z trudnym partnerem?
5. Współpraca w zespołach poprzez precyzję komunikatu.
6. Jak uniknąć sytuacji konfliktowych powstałych na bazie błędnej komunikacji, niespójności przekazu werbalnego i niewerbalnego.


Formy i metody:
mini wykłady połączone z prezentacją, ćwiczenia, praca w grupach

Czas trwania:
od 2 do 4 godzin dydaktycznych.  • METODY AKTYWIZUJĄCE W PROCESIE NAUCZANIA


Adresaci:
kadra pedagogiczna wszystkich typów szkół i placówek


Cele:
- Przypomnienie jaką rolę spełniają metody aktywizujące,
- Zapoznanie nauczycieli różnych przedmiotów z szeroką gamą metod aktywizujących,
- Umiejętność dostosowywania odpowiedniej metody w różnych sytuacjach.


Tematyka zajęć:
1. Motto: "Bardzo ważną rzeczą jest nakreślić sobie program działania, pożyteczną wyznaczyć sobie drogę, ale najważniejszą rzeczą jest dojść. Albowiem o każdej metodzie stanowią nie zamierzenia - ale konkretne wyniki" H. SELYE
2. Uczestnicy szkolenia odpowiadają na pytanie: Co ci się kojarzy z pojęciem "metody aktywizujące" ?
3. " Jak się uczymy?"
4. Co to znaczy człowiek w pełni aktywny?
5. Wspólne omówienie wybranych metod (praca w grupach) – burza mózgu, mapa mentalna, analiza SWOT, drzewko decyzyjne, bezludna wyspa, haki pamięciowe, informacja zwrotna, karuzela, klimat uczenia się, mapa mózgu, dywanik pomysłów ,tarcza strzelecka.
6. Jak dobrze zorganizować prace w grupach?
7. Kiedy użyć jakiej metody?
8. "Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie": książka E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska.


Formy i metody:
mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną , dyskusja, warsztaty.

Czas trwania: od 2 do 4 godzin dydaktycznych. 

      • MODA NA NIE UCZENIE SIĘ. JAK ZMOTYWOWAĆ UCZNIA DO NAUKI.


Adresaci:
kadra pedagogiczna wszystkich typów szkół i placówek


Cele:
- Ukazanie barier , które utrudniają efektywną prace nauczycieli,
-Wskazanie metod i środków zachęcających uczniów do nauki,
-Wskazanie odpowiedzi na nurtujące pytania:
Jak sobie radzić z powszechnym brakiem motywacji?
Jak zachęcać do nauki zarówno uczniów słabych, jak i zdolnych?
Jakie są powody niechęci uczniów do zdobywania wiedzy?


Tematyka zajęć:
1. Moda na nie uczenie się – skąd się bierze wśród uczniów, jakie są jej przyczyny,
2. Motywacja- co to takiego?
3. Powiązanie sukcesu w nauce z istotną dla ucznia gratyfikacją zewnętrzną i wewnętrzną. System nagród i kar, uznanie osiągnięć uczniów, stawianie wyzwań na odpowiednim poziomie.
4. Zwiększenie atrakcyjności zajęć.
5. Budowanie w uczniach przekonania, że sukces jest w ich zasięgu. „… Dla wielu
uczniów szkolne oceny nie mają dużego znaczenia. Słabi są przyzwyczajeni do ocen niedostatecznych. Kolejna jedynka, gdy mają ich już kilkanaście, nie zmienia ich szkolnej sytuacji…”
6. Prawo Yerkesa - Dodsona.
7. Różnicowanie poziomu pracy z uczniami na lekcji.
8. Hierarchia potrzeb według A. Maslowa w przełożeniu na sytuację szkolną.
9. Najważniejsze zasady motywowania.
10. Grupa rówieśnicza – dlaczego jest skuteczna?


Formy i metody:
mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, Praca indywidualna i grupowa

Czas trwania: 2x45 min 

  • „PRZERWAĆ WZORZEC”- skuteczna interwencja w przypadku agresji słownej.


Adresaci:
kadra pedagogiczna wszystkich typów szkół i placówek


Cele:
-Ukazanie w jaki sposób możemy rozwiązywać konflikty,
-Nabycie umiejętności radzenia sobie w przypadku agresji uczniów,
-Umiejętność dostrzegania agresywnych uczuć i ich wyrażanie.


Tematyka zajęć:
1. Zabawy interaktywne przeciwko agresji np Uczymy się lepiej rozumieć siebie samych i innych ludzi. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
2. Źródła zachowań agresywnych.
3. Formy zachowań agresywnych.
4. Wpływ wieku i płci na zachowania agresywne.
5. Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie się dzieci.
6. Formy przemocy i agresji w szkole.
7. Szkoła wolna od agresji. „…Warto dzieciom i młodzieży pokazywać osoby, które mimo prowokacji kontrolują swoje reakcje. Konieczne jest także trenowanie umiejętności komunikacyjnych i stosowania strategii rozwiązywania problemów bez używania przemocy…".
8. Czynniki sprzyjające agresji w szkole.”… brak komunikacji między nauczycielami i rodzicami (swoista „zmowa milczenia”, wzmagająca bezkarność sprawców i utrudniająca ofiarom uzyskanie pomocy)…”,
9. Kiedy szerzy się agresja wśród dzieci? 10. Przeciwdziałanie agresji i style zachowań w konfliktach.
11. Komunikat typu JA.


Formy i metody:
mini wykłady połączone z prezentacją, warsztaty, gry interaktywne

Czas trwania: od 2 do 4 godzin dydaktycznych.